Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Amrit Watersport Webwinkel. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Amrit Watersport Webwinkel is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid ?
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Amrit Watersport Webwinkel niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Amrit Watersport Webwinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks?
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Amrit Watersport Webwinkel geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.